L’Educació Física en una època de desconcert

Juanjo Rodríguez Yañez

Professor de l’Àrea d’Educació Física dels estudis de Grau d’Educació Infantil i Primària de la FPCEE Blanquerna 

És difícil definir l’època en què vivim, marcada, d’una banda, per uns valors socials fonamentats en l’individualisme, l’hedonisme i l’egocentrisme, però, de l’altra, per la necessitat i el desig de viure plenament i de contribuir a la construcció d’un món millor per a les futures generacions.

D’aquesta manera, no deixem de parlar de progrés i de millorar la qualitat de l’educació, però prenem decisions i actuacions que moltes vegades van en detriment d’aquesta qualitat. I és així que en les decisions i mesures que acompanyen la nova llei educativa de la LOMCE, sembla que s’han oblidat de molts del avenços educatius dels darrers vint anys i dels estudis científics en matèria educativa, la qual cosa ens ha abocat a una important regressió que porta molts professionals de l’educació al desconcert.

En aquest sentit, dintre de l’àmbit de l’educació física, amb la nova llei de la LOMCE la sensació és aquesta: tornar a uns plantejament mecanicistes centrats en el simple acte motriu. I un no pot deixar de preguntar-se per què, quan fa més de vint anys, l’educació física sorgida a partir de la llei educativa de la LOGSE (1990) ha estat considerada per molts pedagogs i educadors com una matèria fonamental per la seva contribució insubstituïble al procés de desenvolupament integral de la personalitat dels alumnes i les alumnes.

Educació Física a Escola Pia BalmesL’educació física resultat de la reforma educativa de la LOGSE es va constituir en una àrea/disciplina de la qual formaven part els diferents corrents corporals i motrius: l’expressió corporal, la psicomotriu i la sociomotriu, a més de la clàssica física esportiva. Una educació física ubicada en el nou marc general d’educació, en la qual es concebia l’ésser humà com un tot, i en la qual es convertia en educació de tota la persona mitjançant uns continguts corporals i motrius: el joc, l’expressió corporal, les danses, les activitats al medi natural, l’esport, les capacitats perceptivomotrius i condicionals, les habilitats motrius, etc. I, per tant, un cos i una motricitat entesos des de la unitat i la globalitat de l’ésser humà. D’aquesta manera, quan es parlava de motricitat es feia referència a la “biomotricitat”, a la “sociomotricitat” i a la “psicomotricitat”.

Escola Bressol Cau Catau

Així, doncs, una educació física que anava més enllà de la idea d’assignatura o matèria, sobretot en l’educació infantil, per convertir-se en un àrea de coneixement que posava al servei de l’educació els seus continguts, els seus mètodes d’ensenyament i els seus recursos didàctics.

D’aquesta manera, des de l’Àrea d’Educació Física de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna (FPCEEB) hem desenvolupat un projecte d’educació física en les etapes d’educació infantil i primària emmarcat en les bases curriculars i fonamentat en les necessitats dels infants i en l’adequació dels continguts i propostes didàctiques a les seves característiques. Un projecte definit per la passió d’educar a partir de propostes didàctiques valuoses, inclusives i interdisciplinàries.

Grau d'Educació  Primària amb menció a Educació Física. Jornada ONCE 2014.I amb aquest propòsit estem formant uns mestres amb l’especialització en educació física que posava fi a la idea tradicional i reduccionista d’especialista com a professional centrat en uns continguts físics i allunyat de la realitat educativa del centre. La formació impartida des de les diferents matèries d’educació física en els estudis universitaris de Grau d’Educació té com a finalitat contribuir a la formació global de mestre, aportant coneixements sobre els infants, sobre tècniques i mètodes d’ensenyament, principis d’aprenentatge, principis didàctics, desenvolupar actituds cooperatives, de lideratge, de servei, així com la capacitat crítica, la iniciativa, el compromís i la creativitat. I de forma específica, contribuir a un domini dels continguts i de la didàctica específica de l’educació física per poder crear i desenvolupar propostes educatives realment valuoses que atenguin les necessitats dels infants dels 0 als 12 anys.